Odszkodowania za szkody górnicze na Śląsku

Jesteśmy zespołem adwokatów i ekspertów, specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze na terenie całego Śląska. Działamy szybko i profesjonalnie, uzyskując wysokie odszkodowania dla naszych klientów.

Darmowe konsultacje!
Mamy biura w Imielinie
i Katowicach

+48 720 838 100

Szkody górnicze

10 lat doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze

SPecjalizacja

odszkodowanie

Stały kontakt z klientem

Skutecznie dochodzimy odszkodowań

Reprezentujemy klienta w sądzie i po za nim

odszkodowania za szkody górnicze

Oferujemy bezpłatne konsultacje

adwokat szkody górnicze

CZekamy na Twoją wiadomość!
Darmowe konsultacje w katowicach i imielinie

Zadzwoń: + 48 720 838 100

Napisz email: kontakt@prawnik.one

szkód górniczych

Czym są szkody górnicze?

Szkody górnicze to wszelkie uszkodzenia na nieruchomości, powstałe na skutek działalności eksploatacyjnej kopalni, w stosunku do których udowodniono istnienie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego, a poszczególnymi uszkodzeniami. 

Warto jeszcze wspomnieć, że szkody górnicze mogą powstać nie tylko na nieruchomościach budynkowych. Dotyczą gruntów rolnych czy leśnych. Prawnicza precyzja nie pozwala na pominiecie tego jaką postać może mieć szkoda majątkowa. Tradycyjnie szkoda majątkowa może mieć postać straty (damnum emergens) lub utraconych korzyści (lucrum cessans). Strata jest to rzeczywiste pomniejszenie majątku poszkodowanego. Najczęściej przejawia się w zniszczeniu i uszkodzeniu mienia bądź poniesieniu niezbędnych kosztów pieniężnych mających na celu usunięcie negatywnych następstw szkody.

Utracone korzyści mają charakter hipotetyczny i przejawiają się brakiem spodziewanych korzyścią, które mogłyby powiększyć majątek poszkodowanego, gdyby nie wystąpienie szkody. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obie wyżej wymienione formy szkody majątkowej rodzą obowiązek odszkodowawczy, co jest przejawem zasady pełnego odszkodowania.

Nie trudno sobie wyobrazić, że w przypadku szkód pochodzenia górniczego będziemy mieli do czynienia z obiema postaciami szkody majątkowej. 

Przykładowo w sytuacji, w której w wyniku negatywnego oddziaływania zakładu górniczego uszkodzeniu uległ budynek, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Szkodą będzie zarówno zniszczony budynek, jak również brak spodziewanego zysku jaki poszkodowany przedsiębiorca mógłby osiągnąć, gdyby nie zaprzestał prowadzenia swojej działalności.

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie lub naprawę szkód górniczych?

Pierwszą czynnością jaką powinien zrobić właściciel nieruchomości, gdy tylko zauważy uszkodzenie mogące powstać w wyniku eksploatacji górniczej jest zgłoszenie szkody odpowiedniemu zakładowi górniczemu. Najczęściej będzie to kopalnia, która prowadzi działalność najbliżej naszej nieruchomości.

W przypadku braku pewności, który zakład górniczy odpowiada za powstałe szkody można zwrócić się z zapytaniem do Okręgowego Urzędu Górniczego, który bez problemu powinien na wskazać, na terenie jakiego zakładu górniczego znajduje się nasza nieruchomość. Wniosek można przygotować samemu lub zlecić to kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego.

We wspomnianym zgłoszeniu szkody należy dokładnie określić jakie uszkodzenia doznała nieruchomość. Wskazać przybliżoną datę powstania szkody oraz wskazać sposób przywrócenia budynku do stanu poprzedniego. Ustawa prawo geologiczne i górnicze przewiduje dla poszkodowanego możliwość wyboru. Osoba, która poniosła szkodę może wybrać naprawę szkód górniczych lub wypłatę odszkodowania z którego sama pokryje straty.

Od momentu otrzymania zgłoszenia szkody zakład górniczy ma według znowelizowanej ustawy prawo geologiczne przewidziany termin 30 -stu dni na zawarcie ugody z poszkodowanym. W przypadku uznania przez kopalnię związku przyczynowo skutkowego pomiędzy jej działalnością, a uszkodzeniami na nieruchomości, powinny odbyć się oględziny nieruchomości w celu oszacowania powstałych uszkodzeń.

odszkodowanie za szkody górnicze

Ugoda z kopalnią

Kopalnia powinna przedstawić propozycję ugody, w której będzie wskazana wysokość odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani zgadzać się z propozycją kopalni i podpisywać ugody. Ważne jest, że obligatoryjny tok polubownego załatwiania sprawy został wyczerpany. 

Ustawodawca przewidział, że wystąpienie na drogę sądową jest możliwe dopiero gdy, od momentu zgłoszenia szkody upłynęło 30 dni. W przeciwnym wypadku powództwo może zostać uznane za przedwczesne, a tym samym roszczenie poszkodowanego zostanie oddalone.

W przypadku, gdy od zgłoszenia szkody upłynęło 30 dni, a właściciel nie zgadza się z propozycją ugodową kopalni bądź kopalnia nie uznała swojej winy, prawo geologiczne pozwala wystąpić do sądu z powództwem domagając się zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej.

Niestety w większości przypadków propozycje odszkodowań od kopalni są skrajnie zaniżone, a naprawy wykonywane przez zakład wykonywane niedbale i niestarannie. Każdą propozycję ugody od kopalni warto skonsultować z prawnikiem lub specjalistą od odszkodowań. 

Pamiętać również należy, że sprawy o naprawę szkód górniczych na skutek ruchu zakładu górniczego, według kodeksu cywilnego są zwolnione z opłat sądowych, co dotyczy również zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydanie opinii biegłego.

Uwaga na terminy przedawnienia roszczeń!

Kopalnie bardzo często przedłużają postepowanie ugodowe. Korzystają z niewiedzy poszkodowanych, którzy myślą, że samo złożenie wniosku powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia, kopalnia uczciwie wypłaci należne odszkodowanie lub przywróci budynek do stanu poprzedniego. Niestety tak nie jest, a pomoc prawnika znającego prawo geologiczne i specjalizującego się szkodach górniczych może być bardzo przydatna.

Termin przedawnienia roszczeń związanych ze szkodami górniczymi to tylko 5 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie.

Co zrobić kiedy kopalnia która spowodowała szkody została zamknięta?

Zgodnie z Ustawą prawo geologiczne i górnicze w przypadku kiedy kopalnia, która spowodowała szkodę została zamknięta i nie ma następcy prawnego za szkodę odpowiedzialność ponosi Skarb państwa.

szkody górnicze przedawnienie

DLACZEGO TO NAM POWINIENEŚ POWIERZYĆ UZYSKANIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY SPOWODOWANE RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO?

Posiadamy szerokie doświadczenie  w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, czy też – jak się to powszechnie określa – z tytułu szkód górniczych. Walczymy zarówno o przywrócenie stanu poprzedniego budynków jak i o wysokie odszkodowania, sięgające kilkuset tysięcy złotych. 

Reprezentowaliśmy z powodzeniem naszych klientów przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, a także przed Sądem Najwyższym.

W powyższym zakresie oferujemy kompleksową pomoc prawną przy kierowaniu sprawy na drogę sądową, w tym:

• BEZPŁATNE konsultacje na każdym etapie sprawy, w tym doradzanie doboru odpowiednich środków ochrony prawnej

• przeprowadzenie negocjacji oraz postępowania ugodowego z zakładem górniczym

• przeprowadzenie postępowania sądowego aż do skutecznej egzekucji.

odszkodowania za szkody górnicze

Potrzebujesz pomocy w innej dziedzinie prawa niż szkody górnicze? Odwiedź stronę TwojPrawnik.One i wypełnij formularz kontaktowy! 

prawnik szkody górnicze

CZekamy na Twoją wiadomość!
Darmowe konsultacje w katowicach i imielinie

Zadzwoń: + 48 720 838 100

Napisz email: kontakt@prawnik.one