Zaznacz stronę

SZKODY GÓRNICZE – SKUTECZNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

POMOŻEMY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE

Szkody górnicze – problem województwa

Ujawnienie się szkody w postaci jakiegokolwiek uszkodzenia nieruchomości jest jednym z warunków powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.

Popularny w powszechnym użyciu termin szkody górnicze nie jest terminem ustawowym, a więc nie występuje w żadnej ustawie i nie ma swojej definicji. Nie oznacza to oczywiście, że terminem tym nie można się posługiwać. Będąc jednak skrupulatnym należałoby użyć poprawnego czy może bardziej precyzyjnego zwrotu, a mianowicie szkody powstałe na skutek ruchu zakładu górniczego.

Niemniej na potrzebny bloga na określnie szkód związanych z działalnością górniczą będę używał zwrotu szkody górnicze. Termin ten pojawia się bardzo często w co raz to liczniejszych orzecznictwach, a więc posługiwanie się nim nie powinno budzić większych zastrzeżeń i kontrowersji.

Pojęcie szkody

Zanim jednak przejdziemy do zdefiniowania i przedstawienia czym są szkody górnicze, wcześniej należałoby zapoznać się z pojęciem szkody w znaczeniu ogólnym. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (https://sjp.pwn.pl/) szkoda to strata materialna lub moralna, miejsce w polu, ogrodzie itp., w którym zasiewy zostały zniszczone przez żerujące zwierzęta. Definicja ta choć pozornie wydaje się trafna, wymaga jednak prawniczego komentarza i sprecyzowania. Uważam, że bliższa prawniczej rzeczywistości jest definicja określająca szkodę jako wszelkie negatywne konsekwencje jakie doznała osoba poszkodowana wbrew swojej woli.

 

Rodzaje szkody

W nauce prawa cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje szkody:
– szkodę majątkową, polegającą na uszczerbku w majątku poszkodowanego, która rodzi obowiązek świadczenia odszkodowawczego, a jej wysokość obliczana jest pomiędzy różnicą w stanie majątkowym przed i po zdarzeniu powodującym szkodę.
– szkodę niemajątkową określana jest również mianem krzywdy, w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku w dobrach niemajatkowych takich jak np. odczuwanie bólu fizycznego czy cierpienia psychicznego.
Z powyższego zestawienia nie powinno budzić zastrzeżeń, że szkody górnicze należą do kategorii szkód majątkowych, które są spowodowane działalnością górniczą określonego zakładu górniczego funkcjonującego na obszarze, na którym znajduje się nasza nieruchomość.

Szkody górnicze są to zatem wszelkie uszkodzenia na nieruchomości, powstałe na skutek działalności eksploatacyjnej kopalni, w stosunku do których udowodniono istnienie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego, a poszczególnymi uszkodzeniami. Warto jeszcze wspomnieć, że szkody górnicze mogą powstać nie tylko na nieruchomościach budynkowych, lecz również dotyczą gruntów rolnych czy leśnych. Prawnicza precyzja nie pozwala na pominiecie tego jaką postać może mieć szkoda majątkowa. Tradycyjnie szkoda majątkowa może mieć postać straty (damnum emergens) lub utraconych korzyści (lucrum cessans). Strata jest to rzeczywiste pomniejszenie majątku poszkodowanego i najczęściej przejawia się w zniszczeniu i uszkodzeniu mienia bądź poniesieniu niezbędnych kosztów pieniężnych mających na celu usunięcie negatywnych następstw szkody.

Utracone korzyści mają charakter hipotetyczny i przejawiają się brakiem spodziewanych korzyścią, które mogłyby powiększyć majątek poszkodowanego, gdyby nie wystąpienie szkody. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obie wyżej wymienione formy szkody majątkowej rodzą obowiązek odszkodowawczy, co jest przejawem zasady pełnego odszkodowania.

Nie trudno sobie wyobrazić, że w przypadku szkód pochodzenia górniczego będziemy mieli do czynienia z obie postaciami szkody majątkowej. Przykładowo w sytuacji, w której w wyniku negatywnego oddziaływania zakładu górniczego uszkodzeniu uległ budynek, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, szkodą będzie zarówno zniszczony budynek, jak również brak spodziewanego zysku jaki poszkodowany przedsiębiorca mógłby osiągnąć, gdyby nie zaprzestał prowadzenia swojej działalności.

UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Pierwszą czynnością jaką powinien zrobić właściciel nieruchomości, gdy tylko zauważy uszkodzenie mogące powstać w wyniku eksploatacji górniczej jest zgłoszenie szkody odpowiedniemu zakładowi górniczemu. Najczęściej będzie to kopalnia, która prowadzi działalność najbliżej naszej nieruchomości. W przypadku braku pewności, który zakład górniczy odpowiada za powstałe szkody można zwrócić się z zapytaniem do Okręgowego Urzędu Górniczego, który bez problemu powinien na wskazać, na terenie jakiego zakładu górniczego znajduje się nasza nieruchomość.

We wspomnianym zgłoszeniu szkody należy dokładnie określić jakie uszkodzenia doznała nieruchomość, wskazać przybliżoną datę powstania szkody oraz wskazać sposób naprawienia szkody. Ustawa przewiduje dla poszkodowanego możliwość wyboru pomiędzy przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego, co oznacza, że zakład górniczy sam dokona naprawy powstałych uszkodzeń, bądź zapłaty jednorazowego odszkodowania pieniężnego.

Od momentu otrzymania zgłoszenia szkody zakład górniczy ma ustawowo przewidziany termin 30 -stu dni na zawarcie ugody z poszkodowanym.

Od momentu otrzymania zgłoszenia szkody zakład górniczy ma ustawowo przewidziany termin 30 -stu dni na zawarcie ugody z poszkodowanym. W przypadku uznania przez kopalnię związku przyczynowo skutkowego pomiędzy jej działalnością, a uszkodzeniami na nieruchomości, powinny odbyć się oględziny nieruchomości w celu oszacowania powstałych uszkodzeń. Następnie kopalnia powinna przedstawić propozycję ugody, w której będzie wskazana wysokość odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani zgadzać się z propozycją kopalni i podpisywać ugody. Ważne jest, że obligatoryjny tok polubownego załatwiania sprawy został wyczerpany. Ustawodawca przewidział, że wystąpienie na drogę sądową jest możliwe dopiero gdy, od momentu zgłoszenia szkody upłynęło 30 dni, w przeciwnym wypadku powództwo może zostać uznane za przedwczesne, a tym samym zostanie ono oddalone.

W przypadku, gdy od zgłoszenia szkody upłynęło 30 dni, a właściciel nie zgadza się z propozycją ugodową kopalni bądź kopalnia nie uznała swojej winy, właściciel może wystąpić do sądu z powództwem domagając się zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej.

Pamiętać również należy, że sprawy związane z odszkodowaniami za szkody górnicze są zwolnione z opłat sądowych, co dotyczy również zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydanie opinii biegłego.

DLACZEGO TO NAM POWINIENEŚ POWIERZYĆ UZYSKANIE ODSZKODOWANIA?

Posiadamy szerokie doświadczenie  w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, czy też – jak się to powszechnie określa – z tytułu szkód górniczych. Reprezentowaliśmy z powodzeniem naszych klientów przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, a także przed Sądem Najwyższym.

W powyższym zakresie oferujemy kompleksową pomoc prawną przy kierowaniu sprawy na drogę sądową, w tym:

• konsultacje na każdym etapie sprawy, w tym doradzanie doboru odpowiednich środków ochrony prawnej

• przeprowadzenie negocjacji oraz postępowania ugodowego z zakładem górniczym

• przeprowadzenie postępowania sądowego aż do skutecznej egzekucji.

Nasz blog

Dzielimy się wiedzą

Wniosek o naprawienie szkody, a przedawnienie

Wniosek o naprawienie szkody, a przedawnienie

Jak zapewne doskonale pamiętasz z poprzednich wpisów na blogu, termin przedawnienia roszczenia o szkody pochodzenia górniczego wynosi 5 lat, od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Natomiast warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania sądowego jest wyczerpanie...

czytaj dalej
Moment zauważenia szkody, a termin przedawnienia

Moment zauważenia szkody, a termin przedawnienia

Ostatnio na blogu pisałem na temat terminów przedawnienia roszczeń za szkody pochodzenia górniczego. Jak zapewne doskonale pamiętasz, termin ten wynosi 5 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Ale co w sytuacji, gdy o szkodzie dowiedzieliśmy się ponad 5 lat od jej...

czytaj dalej

Adwokat Rafał Kirsch

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie.

W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.

+48 503 891 164
r.kirsch@pirozek.pl

NIE ZWLEKAJ, CZAS DZIAŁA NA TWOJĄ NIEKORZYŚĆ