Opinia biegłego jako kluczowy dowód

Opinia biegłego jako kluczowy dowód

You are currently viewing Opinia biegłego jako kluczowy dowód

Dziś napiszę kilka słów na temat opinii biegłego, która jest kluczowym dowodem w sprawach o odszkodowanie za szkody pochodzenia górniczego. W każdym postepowaniu sądowym ten, kto wnosi pozew musi wykazać zarówno wysokość, jak i zasadność swojego roszczenia. Inny słowy, powód (czyli poszkodowany wnoszący pozew) jest zobligowany do udowodnienia tego, że poniósł szkodę w określonej wysokość, w wyniku działania zakładu górniczego.

Wniosek dowodowy

Postępowanie sądowe, w którym będziemy ubiegać się o należne odszkodowanie z tytułu szkód górniczych charakteryzuje się pewnym formalizmem, który musi być ściśle przestrzegany by nasze roszczenie zostało zasądzone, co w konsekwencji będzie oznaczać wygranie sprawy. Jednym z takich rygorów jest postępowanie dowodowe, które ma na celu wykazanie okoliczności przedstawionych w pozwie, a wiec poniesionej szkody i jej wysokości. W tym celu już w pozwie powinniśmy zawrzeć  wniosek dowodowy o powołanie biegłego odpowiedniej specjalności – w przypadku postępowań, których celem jest uzyskanie odszkodowania za szkody górnicze, najczęściej będzie to biegły z zakresu szkód górniczych i geologii, ale również biegły z zakresu budownictwa i szacowania nieruchomości.

Dlaczego aż tylu biegłych?

Czasem wystarczy jeden biegły, a czasem kliku. To zależy.  Spór sądowy z zakładem górniczym dotyczy najczęściej zarówno udowodnienia związku przyczynowego, jak również wysokości poniesionej szkody. W każdym przypadku kluczowym dowodem będzie opinia biegłego odpowiedniej specjalności. Ani powód, ani sędzia rozpoznający sprawę nie posiada tak specjalistycznej wiedzy z zakresu szkód górniczych – stąd wniosek o biegłego jest konieczny i uzasadniony.

Jeśli chodzi o udowodnienie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy działaniem kopalni, a poniesioną szkodą należy powołać biegłego z zakresu budownictwa i szkód górniczych, którego zadaniem będzie wykazanie, że to właśnie kopalnia jest odpowiedzialna za uszkodzenie naszej nieruchomości. W przypadku, gdy biegły sądowy powyższy związek udowodni, kolejnym krokiem będzie  ustalenie zakresu i wartości prac koniecznych do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, a wiec ustalenie wysokości odszkodowania. W tym celu konieczna będzie opinia biegłego innej specjalizacji, a mianowicie z zakresu budownictwa. Co prawda zdarza się,  że biegli posiadają kilka specjalizacji, jednak najczęściej co do zasady w toku sprawy wydawane są dwie opinie biegłych.

Biegły sądowy i jego opinia 

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem, wpisanym na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Sądy Okręgowe.  Lista jest co roku aktualizowana, a znaleźć ją można na stronach internetowych danego Sądu Okręgowego. Funkcjonowanie biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Biegły wydaje swoją ekspertyzę po dokładnym przeanalizowaniu stanu sprawy, oględzinach nieruchomości oraz analizie dostępnych dokumentów. Zazwyczaj termin wydania opinii w sprawach szkód górniczych wynosi około 3 miesięcy. Biegły może również wnieść o przedłużenie tego terminu, co jest związane z koniecznością wydania już wcześniej zleconych opinii bądź ma to związek ze szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy czy utrudnionym dostępie do odpowiednich dokumentów.

Po otrzymaniu opinii biegłego, sąd przesyła jej odpis do stron, wskazując jednocześnie termin do wniesienia ewentualnych uwag bądź zarzutów. W przypadku, gdy uważamy, że opinii została sporządzona nierzetelnie bądź nie zostały w niej zawarte wszystkie istotne okoliczności możemy złożyć wniosek o jej uzupełnienie bądź w skrajnych przypadkach o sporządzenie opinii przez innego biegłego. W każdym przypadku jednak musimy należycie uzasadniać dlaczego z opinii biegłego się nie zgadzamy. To, że opinia biegłego jest dla nas niekorzystna nie stanowi jeszcze przesłanki jej podważenia. Na szczęście sytuacje, w których biegły wyda nierzetelną czy niedokładną opinię należą do rzadkości.

Pamiętać należy również o tym, że nasz przeciwnik procesowy także może podważyć korzystną dla nas opinię biegłego, co w rezultacie przyczyni się do przedłużenia postępowania o kolejne miesiące.

Co ważne w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze powód jest zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych, co również dotyczy ponoszenia kosztów wydania opinii biegłego, które w zależności od charakteru sprawy mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

A więcej na temat zwolnienia z kosztów sądowych napiszę w kolejnym artykule.

***

A czy Państwo spotkaliście się z opinią biegłego? Czy była ona dla Państwa korzystna?

A w przypadku pytań zapraszam do kontaktu.