Wniosek do kopalni a przedawnienie szkody górniczej

Wniosek do kopalni a przedawnienie szkody górniczej

You are currently viewing Wniosek do kopalni a przedawnienie szkody górniczej

Jak zapewne doskonale pamiętasz z poprzednich wpisów na blogu, termin przedawnienia roszczenia o szkody pochodzenia górniczego wynosi 5 lat, od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Natomiast warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania sądowego jest wyczerpanie postępowania ugodowego, a warunek ten będzie spełniony jeśli odpowiedzialny za szkodę zakład górniczy odmówi zawarcia ugody lub od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego opłynęło 30 dni.  Powstaje zatem naturalne pytanie czy samo złożenie wniosku do kopalni przerywa bieg przedawnienie roszczenia?

Z powyższym dylematem postanowił zmierzyć się Pan Zbigniew, który będzie bohaterem dzisiejszego wpisu.

Pan Zbigniew, gdy tylko zauważył szkody na swojej nieruchomości i dowiedział się, że możliwym winowajcą może być pobliski zakład górniczy, natychmiast wysłał pismo do kopalni informujące o powstałej szkodzie i pilnemu wypłaceniu należnego odszkodowania. Kopalnia mimo przeprowadzonych oględzin budynku oraz podpisania protokołu, nie ustosunkowała się w żaden sposób do wniosku Pana Zbigniewa. Mijały tygodnie, miesiące, a nawet lata, a kopalnia nieustannie wysyłała Panu Zbigniewowi kolejne pisma informujące go, że sprawa jest w toku i w najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona.

Pan Zbigniew niecierpliwił się co raz bardziej, aż postanowił zasięgnąć opinii adwokata specjalizującego się w uzyskiwaniu odszkodowania za szkody górnicze. Adwokat wyjaśnił naszemu bohaterowi, że samo skierowanie wniosku do kopalni o naprawienie szkód nie przerywa biegu przedawnienia, a termin ten wynosi 5 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Okazało się również, że termin ten w przypadku Pana Zbigniewa zbliża się ku końcowi i niedługo roszczenie stanie się przedawnione. Na szczęście pan Zbigniew zdecydował się na skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej, która już po tygodniu wniosła pozew do sądu. W trakcie procesu kopalnia uznała swoją odpowiedzialność, a powołany w sprawie biegły oszacował szkody na nieruchomości na ponad 800 tyś. zł.  

Powyższa historia pokazuje, że często kopalnie celowo, sztucznie przedłużają postepowanie ugodowe, licząc na nieświadomość poszkodowanych, którzy często błędnie myślą, że samo złożenie wniosku spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia, a kopalnia wypłaci należne odszkodowanie. Niestety tak nie jest, a pomoc prawnika specjalizującego się szkodach górniczych może być bardzo przydatna.

Podstawa prawna

Zapewne zastanawiasz się teraz dlaczego sam wniosek nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Czynności, które powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia są ściśle określone w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 123 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1)  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2)  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3)  przez wszczęcie mediacji.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2010 r., w sprawie o sygn. akt V Aca 221/10:

Zgłoszenie przez poszkodowanego żądania w trybie art. 97 ust. 2 Pr.g.g. [aktualnie art. 151 ust. 2 p.g.g – przyp. aut.] nie jest zatem czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c., wobec czego nie przerywa biegu przedawnienia. Obowiązek zgłoszenia takiego żądania przedsiębiorcy przed wniesieniem pozwu o naprawienie szkody, pozostaje również bez znaczenia dla określenia początku biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Wnioski

Zgłoszenie do kopalni wniosku o naprawienie szkody, mimo, że czynność ta jest dokonana w celu dochodzenia odszkodowania, nie jest podjęta przed właściwym, określonym przez ustawodawcę organem.  Takim organem będzie sąd i złożenie pozwu lub wniosku o zawezwanie kopalni do próby ugodowej.